วิธีการดุลสมการรีดอกซ์อย่างง่าย

Posted: February 11, 2012 in Uncategorized

วิธีการดุลสมการรีดอกซ์อย่างง่าย

การดุลสมการรีดอซ์โดยใช้ครึ่งปฏิกิริยา                                                   

คือ แยกสมการออกเป็นครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน แล้วดุลทั้งจำนวนอะตอมอะตอมและประจุไฟฟ้าของสารในแต่ละครึ่งปฏิกิริยาให้กัน จากนั้นรวมสองครึ่งปฏิกิริยาเข้าด้วยกัน ตัดสารที่เหมือนกันออกทั้งสองด้าน สรุปขั้นตอนได้ดังนี้

* OX (เลขออกซิเดชัน)

1. หา OX ของธาตุหรือไอออนในปฏิกิริยา                                                                                                      

2. แยกครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน                                                                             

3. ดุลจำนวนอะตอมของ OX ที่เปลี่ยน/ดุล O โดยเติม H2O / ดุล H โดยเติม H+  / ดุลประจุ โดยเติม e–              

4.ทำ  e–  ทั้งสองครึ่งปฏิกิริยาให้เท่ากัน โดยหาตัวเลขที่เหมาะสมคูณ         

5. รวมสองปฏิกิริยา                                                                                                                                 

ตัวอย่าง :                                                                                                       

จงดุลสมการ     BiO3 + Mn2+ + H+ MnO4+ Bi3+ + H2   

   1. หา OX ของธาตุหรือไอออนในปฏิกิริยา

BiO3 + Mn2+ + H+ MnO4+ Bi3+ + H2 O                              

+5   -2      +2         +1                     +7      -2      +3     +1    -2

2. แยกครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน   

ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน        

            Mn2+ MnO4                           

ครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน   

            BiO3 Bi3+                                               

   3. ดุลจำนวนอะตอมของ OX ที่เปลี่ยน/ดุล O โดยเติม H2O / ดุล H โดยเติม H+  / ดุลประจุ โดยเติม e–

ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน    

           Mn2+ + 4H2O MnO4 + 5e + 8H+         

ครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน        

           BiO3 + 2e + 6H+ Bi3+ + 3H2O

4.ทำ  e–  ทั้งสองครึ่งปฏิกิริยาให้เท่ากัน โดยหาตัวเลขที่เหมาะสมคูณ       

ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน:   

      Mn2+ + 4H2O MnO4 + 5e + 8H+      x 2

      2Mn2+ + 8H2O 2MnO4 + 10e + 16H+

ครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน: 

      BiO3 + 2e + 6H+ Bi3+ + 3H2O      x 5

     5BiO3 + 10e + 30H+ 5Bi3+ + 15H2O


5. รวมสองปฏิกิริยา    

     5BiO3 + 2Mn2+ + 14H+ 2MnO4 + 5Bi3+ + 7H2O


  Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s